Rådgivingsselskapet Rambøl har på oppdrag av Arbeidsdepartementet gjennomført en undersøkelse om arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger og ledende stillinger. Hovedmålsettingen med undersøkelsen har vært å kartlegge omfanget av denne typen stillinger samt å få en forståelse av arbeidstakers og arbeidsgivers kunnskap om regelverket knyttet til stillingstypen.

Her er noen av funnene:

  • Arbeidsgiverne sier at ni prosent av de ansatte omfattes av unntaksbestemmelsene. Blant disse er 70 prosent i ledende stillinger
  • En av fem norske arbeidstakere oppgir at de i praksis er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. De fleste er ansatt i privat sektor.
  • Rambøll konkluderer med at kunnskapen om muligheten til å unnta arbeidstakere fra arbeidstidsbestemmelsene har økt, men at dybdekunnskapen om hvilke kriterier som skal være til stede er lav.

- Undersøkelsen viser at det har vært relativt få endringer i omfanget av arbeidstakere i både "ledende" og "særlig uavhengig" stilling siden forrige undersøkelse. Vi ser at kunnskapen om regelverket er tilstede, men er ikke overrasket over at regelverket oppfattes som komplisert, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Melsom sier at undersøkelsen ikke gir grunn til å gjennomføre noen dramatiske endringer i dagens regelverk. - Vi mener at undersøkelsen viser at det er et behov for denne typen stillinger i arbeidslivet. Det er likevel viktig at arbeidsgiverne har et bevisst forhold til hvordan regelverket skal håndteres, understreker Melsom.

Lenke til Arbeidsdepartementets pressemelding om undersøkelsen.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265