Varsling er bra både for organisasjonen og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle, bør ansees som en viktig ressurs for bedriften.

Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi dette kan bidra til å utvikle bedriften positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle. De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.

Hvem varsler jeg til?

Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles. Som utgangspunkt må alle kunne varsle til nærmeste overordnede eller det organ som har ansvaret for det det skal varsles om:

  • Alle saker kan varsles til nærmeste overordnede.
  • Personalsaker kan varsles til bedriftslegen, HR-avdelingen eller personalforeningen.
  • Miljøsaker eller dårlig arbeidsmiljø kan varsles til Arbeidsmiljøutvalgets leder eller verneombud.
  • Brudd på skatteregler kan varsles til økonomisjef eller controller.  

Bedriftene bør legge til rette for å varsle internt på en god måte. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

Oppfølging av varsling

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig og varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Se lenker under for mer informasjon.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546