- Forslaget om konkurranseklausuler innebærer en lovbestemt, tolvmåneders etterlønn for nøkkelpersonell.

De nye reglene som foreslås om konkurranseklausuler i arbeidsforhold skal bare gjelde hvis avtalen er skriftlig og den maksimale varigheten blir 12 måneder. Det foreslås at slike klausuler bare kan være gyldige i den grad arbeidsgiver har et særlige behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler som går lengre enn nødvendig, vil derfor helt eller delvis kunne settes til side.

Skriftlig redegjørelse

Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Gjøres klausulen gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstakeren kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens arbeidsvederlag. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før avslutningen av arbeidsforholdet, dog med en begrensning på opp til 18 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det kan gjøres fradrag i inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar - eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning. En arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul.

Forslaget er sendt til behandling i Stortinget.

For mer informasjon kan advokat Lillann Norseng i Abelia kontaktes.

Her finner du Arbeidsdepartementets pressemelding

Les mer om forslaget her

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770