Banklovkommisjonen la i dag frem et forslag til ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring. NHO mener forslaget gir fleksibilitet i valg av tjenestepensjonsordning og mer forutsigbare pensjonskostnader. Det gjør det mulig å finne frem til løsninger der kostnader og risiko er tilpasset den enkelte bedrifts økonomi og øvrige situasjon.

- Utredningen inneholder forslag til forsikringsbasert tjenestepensjon som er tilpasset hovedprinsipper i pensjonsreformen som alleårsopptjening og levealdersjustering. Dette er faktorer som bygger opp under arbeidslinja, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard. Arbeidstakerne vil kunne få en pensjonsopptjening som passer sammen med folketrygden og AFP. Forslaget vil også bidra til å dempe forsikringsselskapenes soliditetsmessige utfordringer knyttet til opptjening.

Modellene fordeler ansvaret for reguleringen av pensjonsmidlene, utvikling i levealder og kostnader ulikt: - Det er viktig for bedriftene å skaffe seg god innsikt i de ulike løsningene, sier Oppegaard. Han understreker at det for NHO har vært et utgangspunkt at det bør finnes modelleralternativer som ligger nær innskuddspensjonsproduktene.

Et annet sentralt punkt for NHO har vært at det skal være mulig for bedriftene å velge ordninger som er uten, eller i liten grad har, krav om balanseføring av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette er i stor grad ivaretatt i forslaget.

Mange bedrifter har ventet lenge på utredningen fra Banklovkommisjonen. Spesielt gjelder dette de som i dag har ytelsespensjonsordninger, og som nå vurderer overgang til nye typer produkter eller til innskuddspensjonsordninger.

Mye gjenstår

NHO har vært opptatt av at Banklovkommisjonen også skulle legge frem forslag til nye sparegrenser for innskuddspensjon i denne utredningen, men dette ble ikke prioritert.

Oppegaard understreker at det er viktig å være klar over at svært sentrale deler av lovarbeidet gjenstår til neste fase. For at bedriftene skal kunne vurdere om de nye forsikringsproduktene kan være aktuelle, må de kjenne helheten i lovverket for tjenestepensjoner. Flere viktige avklaringer kommer først i neste fase, sier Oppegaard. Han viser til regler for eventuell sammenkobling med opptjente rettigheter fra ytelsespensjonsordningene, og risiko- og kostnadsansvar for disse.

For mer utfyllende informasjon, se NHOs sider om pensjon og forsikring