- Vi ønsker flere eldre i arbeid. Det er bra for den enkelte, for samfunnet og for bedriftene. Eldre har viktig kompetanse og erfaring bedriftene trenger. Derfor åpner vi for å oppheve den bedriftsfastsatte aldersgrensen, sier Svein Oppegaard, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han tar forbehold om at det i så fall også må gjøres enkelte justeringer i andre særrettigheter for seniorer, som tilretteleggingsplikt og særaldersgrenser.

For å kunne vise til bedriftsfastsatt aldersgrense må grensen være allment kjent, praktisert konsekvent og være knyttet opp mot en god pensjonsordning. Et grovt estimat kan ligge på at rundt hver fjerde eller femte bedrift kan vise til en bedriftsfastsatt aldersgrense i dag.

Begrenset effekt

- En endring av grensen på 67 år må antas ha begrenset effekt. Potensialet er mye større for gruppen 60 til 67 år da det er i denne alderen de fleste går ut av arbeidslivet. Tiltak bør derfor fokuseres mot disse.

- Fallet i yrkesdeltakelsen begynner ved 61 år, ikke 67. Ved 67 års alder er det bare i underkant av 30 prosent av årskullet som fortsatt er i arbeid, og da ofte i deltidsstillinger.

Oppegaard står imidlertid fast på at grensen på 70 år, da stillingsvernet faller bort, fortsatt må gjelde:

- Det er heller ikke i dag noe i veien for at ansatte kan fortsette å jobbe ut over 70 år hvis både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det. Men det er ikke alle seniorer som selv ser at de ikke lenger fungerer like godt i jobben. Da kan vi få mange vanskelige saker hvis stillingsvernet heves fra 70 år eller faller helt bort. Det at stillingsvernet faller bort ved 70 år gir en planlagt og verdig avgang for disse arbeidstakerne.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265