Abelia har gjennomgått partiprogrammene for neste stortingsperiode og deres ambisjoner for kunnskap, forskning og et innovativt næringsliv. Gjennomgangen viser at samtlige partier ser farene som utfordrer norsk økonomi og velferd. Partiene har skjerpet profilen for næringsliv, arbeidsliv og kunnskap. Med verdens høyeste lønns- og kostnadsnivå må Norge bli den mest næringsvennlige nasjonen for at vi kan opprettholde velferden. 4. juni avholder Abelia sin årskonferanse hvor partilederne stiller til debatt.

Smart stat, innovasjon i offentlig sektor?

Offentlig sektor kjøper i år varer og tjenester for mer enn 400 milliarder. Eldrebølgen vil i neste stortingsperiode legge press på knappe ressurser i kommunene. Dessverre viser Abelia sin gjennomgang av partiprogrammene at partiene i all hovedsak fortsetter å bygge seg ut av eldrebølgen. Teknologien er allerede tilgjengelig, men tas ikke i bruk.

- Uten å tenke nytt om fremtidens eldreomsorg vil en av tre unge i fremtiden måtte jobbe innen omsorgssektoren. Det er hverken bærekraftig eller realistisk. Økt satsing på omsorgsteknologi vil gjøre at flere kan bli boende hjemme lengere, slik de selv ønsker. Det vil samtidig spare det offentlige for store beløp. Kommunene trenger hjelp til å kjøpe inn nye, bedre og tryggere løsninger. Stortinget må ta ansvar for å skape synlig, konkret og forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi og tjenester, sier Chaffey.

En lov som passer med terrenget

Vi må jobbe mer eller stå lengre i arbeidslivet for å opprettholde dagens velferdsnivå. Abelia mener enkle tilpasninger i arbeidsmiljøloven ville åpnet opp arbeidslivet for flere og øke produktiviteten hos de som allerede er i arbeid. Det er kun de borgerlige partiene som åpner opp for å tilpasse arbeidsmiljøloven til det moderne arbeidslivet.

- Arbeidsmiljøloven henger etter utviklingen i samfunnet og fungerer i dag som en begrensning på arbeidstagerne som ønsker fleksibilitet. En smidig arbeidsmiljølov som la til rette for kortere arbeidsdager med mindre kjernetid på kontoret og mulighet for kveldsarbeid ville gitt mange mulighet til å ta tilbake styringen av egen tid. Det er forstemmende at venstresiden virker fastgrodd i fortidens dyrking av motsetningene i arbeidslivet, sier Chaffey,

Kunnskapssamfunnet

Den norske skolen sliter med å hevde seg i internasjonale undersøkelser, samtidig faller norske utdanningsinstitusjoner på internasjonale rangeringer. Regjeringen presenterte nylig en forskingsmelding uten tiltak for næringsrettet forskning.

- Med verdens høyeste kostnadsnivå, en moderne offentlig sektor og teknologibedrifter i verdensklasse må utdannings- og forskningsinstitusjonene være av internasjonal klasse. Norges satsing for utdanning og forskning er for tilbakelent. For å kunne konkurrere om fremtida må skole, utdanning og forskning behandles som virkemidler for å skape nye arbeidsplasser og trygg økonomisk fremtid for innbyggerne, sier Chaffey.

Abelias plan for en fremtidsrettet eldreomsorg:

 • Øk bruken av innovative offentlige anskaffelser i kommunene gjennom en risikoavlastende tilskuddsordning på 500 mill. kr/år for å sikre forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi fra det offentlige
 • Innfør skattefradrag for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg og aktiv alderdom ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem
 • Etabler mål for kompetanseheving for å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen i kommunene og premier større anskaffelser av velferdsteknologi og tjenester
 • Åpne forsknings- og innovasjonsvirkemidlene innen helse- og omsorg for næringslivet
 • Øk tilgangen på offentlig risikokapital i tidlig fase på lik linje med Almi i Sverige
 • Gi SSB oppdraget å fremskaffe kvalitetssikret statistikk for helse- og velferdsteknologi for å følge utviklingen over tid og sette nasjonale mål for norsk næringsutvikling og eksport

Abelias veikart til et fleksibelt og framtidsrettet arbeidsliv

 • Årsverksrammen på 1950 timer ivaretas
 • Lokale parter bør i større grad enn i dag kunne avtale avvik fra arbeidstidskapittelet, også i bedrifter uten tariffavtale
 • Rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid bør utvides slik at daglig arbeidstid kan variere i større grad enn tillatt etter gjeldende regelverk
 • Kveldsarbeid etter kl. 21.00 og arbeid på søndager må være tillatt, ikke bare der arbeidets art gjør det nødvendig
 • Bestemmelsen om særlig uavhengig stilling må mykes opp og bli enklere å praktisere

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842