Det skriver NHO i sitt høringssvar på NOU 2012:15, Politikk for likestilling.

- Norsk næringsliv er helt avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse, og kjønnsbalanse på arbeidsplassen og i ledelsen er en styrke for bedriftene. Samtidig er det helt avgjørende at politikk og tiltak for likestilling utformes slik at det ikke belaster bedriftene med tidkrevende byråkrati og innskrenkning av ledelsen og eiernes handlingsrom, sier arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO.

Vil fremme utradisjonelle utdanningsvalg

NHO er positiv til at Likestillingsutvalget kommer med konkrete forslag for å fremme utradisjonelle utdanningsvalg blant gutter og jenter. I dag er kvinneandelen blant ansatte i privat sektor bare 34 prosent, og synkende. Dette bildet representerer en utfordring for bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

  • NHO støtter utvalgets forslag om å styrke rådgiverne og likestillingsperspektivet i faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen.
  • NHO støtter også forslaget om å innføre en mentorordning for elever som gjør utradisjonelle valg.
  • Forslaget om likestillingsstipend for å stimulere til utradisjonelle valg, er interessant, og kan fungere godt, forutsatt at det gjennomføres sammen med virkemidlene over, og ikke alene.

Likestilling i arbeidslivet

NHO mener at det ikke er hensiktsmessig å gjøre en avtale om likestilling i arbeidslivet mellom partene på nasjonalt nivå. Målsettinger og erfaringsgrunnlag for en slik avtale er uklare, og NHO frykter også at en ny avtale kan komme til å uthule IA-avtalen.

  • NHO foreslår i stedet at det opprettes forsøksordninger med partssammensatte prosjekter som skal adressere konkrete likestillingsutfordringer i utdanning eller på virksomhetsnivå.
  • Forsøkene bør følges opp og evalueres grundig for å finne gode samarbeidsmåter i trepartssamarbeidet for å fremme likestilling i arbeidslivet.

Tredelt foreldrepermisjon

NHO mener at en familiepolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv, er en forutsetning for et likestilt arbeidsliv.

  • NHO støtter utvalgets forslag om tredeling av foreldrepermisjonen og selvstendig opptjeningsrett for fedre.
  • Etter NHOs oppfatning vil en tredeling av foreldrepermisjonen styrke legitimiteten til foreldrepermisjon for begge kjønn, og virke utjevnende på kvinner og menns stilling i arbeidslivet.

Les høringssvaret her.

Saken er hentet fra NHO sine nettsider.