Delmålene er:

  •     Reduksjon i sykefraværet
  •     Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
  •     Økt reell pensjoneringsalder

Økt reell pensjoneringsalder – hva må til?

Gjennomsnittsalder på ansatte som slutter på grunn av pensjonering i de undersøkte bedriftene innen Abelia og EL & IT Forbundets fokusområde er 63,6 år.

Partene har følgende innspill til diskusjon mellom partene på bedriftene

  • Kompetansekartlegging og utvikling for seniorer. Har bedriftene oversikt over alderssammensetning og kompetansen til seniorene, og er de bevisst på å ivareta kompetansen? Er det de unge og fremadstormende som først melder sin interesse for og gjennomfører kurs og opplæring i ny teknologi? Kan man snu på flisa – tilby eldre arbeidstakere kurs og opplæring i ny teknologi først?
  • Særskilt tilrettelegging. Ikke bare tenk fysisk utforming av arbeidsplassen – tenk turnus, belastninger knyttet til mye reising osv
  • Lokale avtaler om seniorpolitikk. Kan bedriften lage mål for å få folk til å stå lenger i jobb? Ta gjerne kontakt med Senter for Seniorpolitikk.

Inkluderende sommer 2013

Ikke alle bedrifter og tillitsvalgte synes det er lett å oppnå resultater på delmål 2 – økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.

Abelia og EL & IT Forbundet vil komme med nye innspill våren 2013 knyttet til dette delmålet. Fram til det vil vi oppfordre bedriftene, tillitsvalgte og verneombud til å drøfte følgende:

  • Mange ungdommer med redusert funksjonsevne har problemer med å få arbeidserfaring. Har bedriften mulighet til å tilby en 4 ukers sommerjobb hvor ungdom med nedsatt funksjonsevne kan få prøve seg? Ønsker bedrift og klubb å delta på en felles annonse hvor slike sommerjobber tilbys?I noen bedrifter sliter man fortsatt med høyt sykefravær - organisasjonene kan kontaktes.

Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en arbeidsgruppe hvor partene har to representanter hver:

Abelia: Gro Lundberg og Kjersti Svee Aas

EL & IT Forbundet: Henning Solhaug og Reidunn Wahl

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller ønsker om innspill.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546

Kontaktperson Kjersti Svee Aas

kjersti.svee.aas@abelia.no

+47 928 81 462