IA-avtalen gir resultater, sykefraværstallene for NHO-bedriftene viser dette med all tydelighet: NHOs medlemsbedrifter kan vise til et historisk lavt nivå på sykefraværet. I andre kvartal var nivået på 5,4 prosent, noe som er en nedgang på hele 22 prosent siden 2001. Gjennom systematisk og grundig arbeid har NHOs medlemmer overoppfylt kravet i IA-avtalen.

Haug har rett i at SINTEFs evaluering av IA-avtalen konkluderer med at det vanskelig å måle den direkte effekten av avtalen. Dette skyldes at det er mange andre forhold enn bedriftenes innsats og tiltak som virker inn på sykefravær. Men de sier ikke at den ikke virker, tvert i mot; rapporten konkluderer både med at den har gitt resultater og at den bør videreføres. Det er også verdt å merke seg at evalueringen viser at HMS-arbeidet i bedriftene er blitt styrket og konfliktnivået er redusert.

NHO ønsker også å videreføre avtalen. Men vi vil stille tydelige krav i forhandlingene. Sentralt står en bedre målretting av virkemidlene og ikke minst en betydelig forenkling og avbyråkratisering . Med dagens avtale bruker bedriftene mer tid på å fylle ut og sende riktig skjema til riktig tid, enn til å gjøre det viktigste, nemlig å jobbe forebyggende.

Haugs påstand om at arbeidsgiverne har veltet kostnadene over på staten er en myte.  For det første dekkes de første 16 dagene, i tillegg kommer kostnader ved langtidsfravær ved tapt produktivitet og kostnader til vikar, oppfølging, tilrettelegging og gradert sykemelding m.m. Evalueringene konkluderer med at nettopp arbeidsgivere har tatt betydelig ansvar og kostnad.

NHOs utgangspunkt for forhandlingene om en ny avtale er at alle velferdsordninger bør ha en egenandel, men vi konstaterer at det i regjeringserklæringen står at sykelønnsordningen skal videreføres.  Kombinert med at NAVs systemer etter alt å dømme ikke vil takle en slik omveltning, så vil dette trolig ikke bli et tema under forhandlingene. Men redusert byråkrati, det skal vi lykkes med. Det vil alle tjene på.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546