– For en person med forsørgelsesbyrde kan trygdeytelsene gi inntekter på nivå med en vanlig lønnet jobb. For noen vil det ikke lønne seg å jobbe, eller gevinsten blir svært liten. Det bidrar til at mange trekkes ut av arbeidsmarkedet, sier Skogen Lund.

Unge på trygd

Hun er særlig bekymret for at så mange unge faller utenfor arbeidsmarkedet.

– Stadig flere unge går over på trygdeordninger, og det er alvorlig. I dag er det 27 000 under 30 år som er på arbeidsavklaringspenger. I verste fall kan de være ute av arbeidslivet i 40 år. Ender alle på permanent trygd, betyr det en million tapte årsverk, sier Skogen Lund.

Andelen utenfor arbeidslivet har vært sterkt økende de senere årene. Dette skjer samtidig som befolkningen endrer seg raskt, med høy aldring og høy innvandring.

– I Norge regner vi med at gruppen over 67 år vil mer enn dobles fram mot 2060. Antall gamle over 80 år vil tredobles i samme periode. Forholdstallet vil endres fra fem yrkesaktive per pensjonist til 2,5 i 2060, sier hun.

Høy innvandring kan slå både positivt og negativt ut, ifølge NHO-presidenten.

– Innvandrerbefolkningen vil trolig dobles og passere en million i 2027. Med en slik vekst er innvandrernes tilpasning til yrkeslivet avgjørende for velferden. I dag ligger yrkesdeltakelsen betydelig lavere enn gjennomsnittet, mens bruken av trygdeordninger er stor, sier Kristin Skogen Lund.

NHO ønsker nå en bredest mulig diskusjon om de utfordringer velferdsstaten står overfor.

Bredt utvalg

– Vi legger nå fram et omfattende faktagrunnlag om de tre bølgene som uvegerlig treffer oss. Hensikten er å skape bredest mulig forståelse for situasjonen, slik at politikerne og partene i arbeidslivet kan ta sin del av ansvaret for å nå frem til gode løsninger, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

Han ønsker seg et bredt utvalg etter samme modell som under forberedelsen av pensjonsreformen.

– Et slikt utvalg må legge grunnlag for en trygde- og velferdsreform. Skal vi lykkes må alle parter erkjenne at dette er et felt fylt av dilemmaer hvor det neppe finnes løsninger som tilfredsstiller alle gode ønsker og interesser, sier Bernander.