Skjemaene reduseres, drastisk.1500 daglige skjemaer skal kuttes. Dette viser at regjeringen vektlegger tillit og samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En hverdag uten skjemaer og rapporteringer vil medføre at bedriftene har bedre tid til oppfølging av og forebygging for de arbeidstakere som har behov for det.

Abelia har tidligere ytret at kunnskapsmedarbeidere arbeider i en hverdag med stor grad av frihet. Dagens reviderte avtale følger denne utviklingen, fordi den muliggjør at bedriftene i større grad kan tilpasse sitt arbeidsliv til sine medarbeidere, også på de grå dagene.

Fagsjef på arbeidsmiljø/HMS, Gro Lundberg er svært fornøyd med dagens avtale;

- Dette er helt klart en avtale som gjør sykefraværsoppfølging betydelig enklere for arbeidsgivere. Skjemaveldet forsvinner, samt at bedriftene får større handlingsrom til å være ansvarlige arbeidsgivere for sine ansatte. Vi har lenge ment at det den forrige avtalen påla arbeidsgivere altfor mye byråkrati.

- Nå vil hverdagen bli enklere både for arbeidstakere og for arbeidsgivere, og de kan konsentrere seg om det som er enda viktigere, nemlig å forebygge og drive god ledelse! Dette er et stort steg i riktig retning av et mer dynamisk arbeidsliv, noe vi vil bli enda mer avhengig av i fremtiden, sier Lundberg.

Slik er det nye IA-avtalen. 

Forenkling
Her er de konkrete forenklingene:

 • Obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner.
 • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes.
 • Dialogmøte opprettholdes ved 100 prosent sykemelding, men lege og bedriftshelsetjeneste skal bare kalles inn når det er nødvendig.
 • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på arbeidsplassen. Bedre definert hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven.
 • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten.
 • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir lettere å bli IA-virksomhet.

Sykefravær
NHO-bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 prosent nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

 • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
 • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
 • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
 • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

Redusert funksjonsevne
NHO og Abelia opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige i å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand.

 • Partene er tydelige på at myndighetene fortsatt har ansvaret for de som står utenfor arbeidslivet, men det legges til rette for at flere kan få en sjanse.
 • NAV skal engasjere seg tidligere med avklaring og virkemidler dersom en person ikke skal tilbake til samme arbeidsplass.
 • Virkemidlene som tilretteleggingsgaranti og lønnstilskudd skal forenkles og forbedres.
 • Arbeidsdepartementet skal vurdere stoppunkter og aktivitet for å hindre passive løp.
 • NAV skal gi kontaktpersoner til tiltaksmottakere og bedrifter som bistår i tiltaksperioden.

 

Les sak fra NHO her. 

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Her er den nye IA-avtalen. 

Delrapport; Forenklet sykefraværsoppfølging.

Slik følger du opp sykefraværet. 

 

 

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546