Abelia mener

«At arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles, men likevel slik at nødvendige vernehensyn for arbeidstakere ivaretas.»

Kunnskapsbedrifter er i stadig sterkere global konkurranse og arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst. Ny teknologi, nettverk og globalisering åpner opp for helt nye måter å jobbe på. Vi jobber uavhengig av tid og sted og skillet mellom arbeidstid og fritid viskes gradvis vekk.

Dette bidrar til en fleksibilitet som mange arbeidsgivere og arbeidstakere setter pris på. I denne sammenheng stilles arbeidsgivere overfor en rekke nye dilemmaer i forhold til håndtering av arbeidstidsspørsmål. Abelia, og en rekke andre aktører, mener derfor at arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven, (aml), ikke svarer på det nye arbeidslivets behov for fleksibilitet.

Forenkling er målet

Abelias politiske målsetting er at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles, men likevel slik at nødvendige vernehensyn for arbeidstakere ivaretas. Abelia mener blant annet at det bør legges til rette for en videre adgang til å finne lokale løsninger, også der det ikke er inngått tariffavtale. - Fleksibilitet når det gjelder arbeidstid er et gode både for arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Paul Chaffey. Både teknologiutviklingen og det at flere har mer kreative og analytiske arbeidsoppgaver gjør at ansatte utfører arbeid på andre måter enn før. Vi kan ikke ha en lov som har som utgangspunkt at det må være er en stor motsetning mellom ansatte og ledere, og at de ansatte skal beskyttes mot mer fleksible arbeidstidsordninger når det er ansattes eget behov for å kombinere arbeid, familie og fritid som er årsaken til mye av endringene vi ser. Stortinget må ikke legge opp til at kontrollører skal løpe rundt og hindre virksomheter å praktisere fleksible ordninger tilpasset den enkelte virksomhet og den enkelte areidstaker. Vi bør i stedet gjøre det mulig å unnta flere arbeidstakere fra arbeidstidskapitlet i loven, slik at loven samsvarer bedre med det som allerede praktiseres ute i arbeidslivet.

Et lederansvar å drive helsemessig forsvarlig

- Vi må naturligvis være opptatt av at arbeid skal være trygt og helsemessig forsvarlig. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å tro at kunnskapsarbeidere føler mindre press enn andre for å stå på og levere gode resultater. En undersøkelse som nylig er gjennomført blant universitetsforskere viser at de i gjennomsnitt arbeider 46,7 timer i uken og at det er oppgavene de selv prioriterer, først og fremst forskning, som gjør at arbeidstiden er såpass lang. Vi må anta at det også for andre kunnskapsintensive jobber er slik at motiverte ansatte jobber mye med problemstillinger de synes er viktige og spennende. Poenget er at man ikke kan regulere og kontrollere seg bort fra at motiverte kunnskapsarbeidere i perioder velger å bruke mye tid på å arbeide. Å unngå at dette foregår på en forsvarlig måte der en unngår stress og helseproblemer handler om god ledelse, og om å finne ordninger på den enkelte arbeidsplass som gjør at man følger med på hverandre, sier Chaffey.

På regjeringens hjemmesider finner du arbeidslivsmeldingen.
Chaffey har også blogget om høringen.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265