Hvilke trender ser du for deg for norsk produktivitet?

- Det er et stort spørsmål, og det finnes ikke noe svart-hvitt svar, sier Strøm. For Norge sin del, kan det være interessant å ta et tilbakeblikk for å kunne forstå utviklingen vi ser i dag. Vi har en lavere produktivitetsvekst mot slutten av 2000-tallet enn det vi hadde på begynnelsen. Mye av dette skyldes selvbetjeningsrevolusjonen vi hadde på slutten av 1990-tallet. Det ble for eksempel frigjort mange arbeidstimer da folk kunne begynne å betjene sine bankkontoer selv via internett, sier Strøm.. IKT har også hatt en enorm betydning for logistikk og varehandel, og dette har igjen vært med på å øke produktiviteten. På 1990-tallet lå produktivitetsveksten på 2,5 – 3 % årlig. Vi er langt unna disse nivåene i dag, sier Strøm.

Jeg tror den største endringen vi er vitne til i dag er måten vi arbeider på – eller rettere sagt når vi arbeider. Det er vanskeligere å måle produktivitet nå når man kan sitte på bussen og svare på e-post, eller ta et møte via Skype fra hytta. Ofte er det slik at selve veksten ser man først flere år etter at endringene har trådt i kraft. Det vil med andre ord ta noen år før vi ser den reelle veksten som er knyttet til nye måter å jobbe på, og det er det spennende å følge med på, sier Strøm.

Jeg kommer heller ikke utenom å nevne offentlig sektor, og da særlig omsorgssektoren. Her klarer man ikke å måle på samme måte som i privat sektor. Deler av arbeidet er også mer arbeidsintensivt. Eldreomsorgen er komplisert å effektivisere, men det er fullt mulig, sier Strøm som har regnet på at det er mulig å frigjøre 25000 – 40000 arbeidsplasser i omsorgssektoren ved å bruke ny teknologi. Dette må jo høres fristende ut for en sektor som spås å mangle arbeidskraft fremover.

Alt i alt handler det om noe så enkelt – og så vanskelig – som å omstille seg i tide fra næringer som går dårlig til næringer som går bra. Til nå har Norge vært gode på dette, sier Strøm.

Hva mener du er det viktigste oppdraget til Produktivitetskommisjonen?

Jeg mener det viktigste er å finne ut av muligheten til å få mer igjen for pengene i offentlig sektor. Da er det helt avgjørende at IKT-leverandører og andre spiller inn gode case, sier Strøm. I den danske kommisjonen ble det tatt med en rekke "Best practice cases". Dette har vært veldig nyttig. Jeg mener også at en kommune- og regionreform spiller sammen med produktivitetskommisjonen. Da vil man få stordriftsfordeler som gir store besparelser. Det må også gjøres en jobb med å rydde i alle de ulike IT-systemene som i dag eksisterer innenfor en og samme kommune. Med så mange systemer å forholde seg til, er det ikke rart at effektiviteten daler, sier Strøm. Kulturen for dialog og samhandling må bli bedre.

Dersom en ser på hele økonomien har produktivitetsutviklingen i Norge de siste 10 årene vært på om lag 1 ½ % i gjennomsnitt pr år. Dette er noe høyere enn et vektet gjennomsnitt hos våre handelspartnere. (Se tabellen under)

Les også Hilde Widerøe Wibes kronikk: Produktivitet på dagsorden

Les mer om Produktivitetskommisjonen her

NyAnalyses websider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094