Abelias utsendte var tilstede på Stortinget for fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015. Foto: Abelia.
Abelias utsendte var tilstede på Stortinget for fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015. Foto: Abelia.
Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli intervjues i vandrehallen om Abelias reaksjoner på budsjettet. Foto: Abelia
Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli intervjues i vandrehallen om Abelias reaksjoner på budsjettet. Foto: Abelia

8. oktober ble Statsbudsjettet for 2015 lagt frem. Abelia kan juble for gode gjennomslag.

Skatt og overordnede rammer

Det foreslåtte statsbudsjettet øker oljepengebruken med 0,5 prosent. Formueskatten reduseres ved at innslagspunktet øker til 1,2 millioner og satsen reduseres til 0,75 prosent. I tillegg iverksetter regjeringen en effektiviseringsreform av offentlig sektor der det hvert år skal spares inn en halv prosent av utgiftene som bevilges over statsbudsjettet.

IKT - en rekke av allerede etablerte prosjekter?

Abelia har gjentatte ganger fremmet budskapet om at IKT er en viktig driver for regjeringens visjon om å forenkle, fornye og forbedre Norge i fremtiden. IT næringen har en nøkkelposisjon fordi alle andre næringer og det offentlige vil være avhengig av kompetanse og innovasjonsevne i denne bransjen. Derfor var en av Abelias hovedprioriteringer for dette budsjettet at regjeringen måtte øke antall studieplasser innen IKT med 25 % i 2015. Dette tilsvarer cirka 400 studieplasser.

Les også: En halv seier for kunnskaps- og teknologibedriftene

Tiltaket blir i midlertidig delvis omtalt i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Denne stortingsmeldingen ble lansert sammen med onsdagens budsjett, og omtaler de store satsningene regjeringen ønsker å gjøre på disse områdene. Planen definerer seks områder for langsiktige prioriteringer, - et av disse områdene er muliggjørende teknologier.  Abelia vil dermed arbeide for at studieplasser innen IKT vil være et av mange konkrete tiltak i denne satsningen.

Forskning for fremtiden

Regjeringen løfter den anvendte forskningen med 115 millioner i stimuleringstiltak for Horisont2020 (inkl. STIM-EU), og forplikter seg til en ytterligere økning på 400 millioner innen 2018 i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Les også: Full fart for norsk forskning i Europa

Bredere bro over dødens dal

I våre innspill til statsbudsjettet foreslo Abelia en pre-såkornsordning for en raskere utvikling av et nytt og innovativt næringsliv. Denne prioriteringen ble ikke fulgt opp. Det prioriteres i stedet sterkere finansiering til Innovasjon Norges etablerertilskudd, samt en økning i SkatteFUNN og til BiA.

Les også: Må bygge bredere bro over dødens dal

Kutt og stillstand for friskoler og fagskoler

Budsjettet kommenterer fagskoleutvalget – her er Forum for Fagskoler allerede godt informert og involvert. I tillegg omtales ekspertgruppen som settes ned på tilsyn og kontroll for fagskoler.  Ingen spesielle merknader på fagskoler utover dette.

Regjeringen foreslår også å kutte i utviklingstilskuddene til nettskolene, og dette ramme utvikling av digitale systemer og læremidler til klasseromsundervisning.

I budsjettet for 2014 bevilget regjeringen 10 millioner som en symbolsk start for at privatskolene skal få dekket sine husleiekostnader.  Det var klare forventninger om en gradvis opptrapping i 2015 og utover. I stedet er kun den symbolske bevilgningen blitt videreført.

Regjeringen foreslår også å fjerne tilskudd for å tilby lovpålagt komplementerende norskundervisning i de internasjonale skolene.

Flere tiltak innen høyere utdanning

Overordnet foreslår regjeringen å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015. Det er en realvekst på over to prosent fra 2014.

Andre forslag i Universitets og høyskolesektoren er en oppgradering av universitetsbygg på 85 millioner kroner, styrking av utstyr til sykepleier- og ingeniørutdanningene med 30 millioner kroner årlig og 57 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger, primært i profesjonsutdanningene. Forøvrig har regjeringen foreslått et kutt på 80,5 millioner kroner til utdanningsinstitusjonene , som de foreslår at skal hentes inn gjennom studieavgift for internasjonale studenter utenfor EU/ EØS. 

Abelia er opptatt av livslang læring, og her foreslås det en økning på to eksisterende ordninger – basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og basiskompetanse i frivilligheten (BKF).

Mer fleksibilitet og kvalitet i Barnehagene

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner gjennom kommunerammen til et mer fleksibelt barnehageopptak, samt en økning på 60 millioner kroner for å styrke kompetansen til de som jobber i barnehagene.

Kompetansekrav og videreutdanning av lærere, og en realfagssatsning i skolen

I budsjettet foreslår regjeringen å øke videreutdanning for lærere med 500 nye plasser i vikarordningen og 1 000 nye plasser i stipendordningen. Totalt foreslår regjeringen å bruke 1 milliard kroner på videreutdanning for lærere. De vil også fremme forslag om nye kompetansekrav for alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk. I 2015 skal det legges frem en ny nasjonal realfagsstrategi med et tydeligere mål om at norske elever skal prestere bedre i realfagene.

Et gledelig forslag på budsjettet er at det opprettes et SUA-kontor (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) i Bergen. Dette er en sak Abelia flere ganger har tatt til orde for og vi er derfor svært glad for gjennomslag.

For ytterligere spørsmål eller kommentarer om statsbudsjettet, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437