Det nye arbeidslivet – Hva vil SV gjøre for å fornye arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljølovens prinsipper er gode, og SV vil videreføre hovedretningen i den. Det er viktig å huske at Arbeidsmiljøloven allerede i dag er en fleksibel lov, som gir store muligheter for blant annet å etablere alternative arbeidstidsordninger, gjennom dialog med de ansattes organisasjoner, sier Audun Lysbakken. Samtidig vil vi gjøre noen endringer for å sikre et tryggere arbeidsliv. Vi ønsker å styrke retten til fast ansettelse ved å lovfeste retten til fast ansettelse etter to år, i stedet for dagens fire. Vi vil innføre lovfestet 37,5-timersuke for å stimulere til nye mål for tariffestet arbeidstid. I tillegg vil vi sørge for at ansatte i varehandelen omfattes av arbeidstidsbestemmelsene i loven. I tillegg ønsker vi kraftigere reaksjoner for alvorlige brudd på loven, ved å øke strafferammene for lovbrudd.

Hva vil SV gjøre for å sikre at næringsliv og enkeltindivider investerer nok i kompetanse?

Først og fremst vil vi sørge for at samfunnet satser stort på kunnskap og kompetanse, fra barnehager til høyere utdanning. Det er folks kunnskap vi skal leve av i framtiden, og en bedre investering enn en god offentlig skole med læring for alle elever, finnes ikke. Det er i skolen og barnehagen grunnlaget for folks kompetanse senere i livet legges. Så vil vi sørge for lik rett til utdanning, slik at ikke utdanningsvalgene styres av bakgrunn eller økonomi. Vi vil styrke studiefinansieringen, bygge flere studentboliger og opprette flere studieplasser over hele landet, sier Lysbakken.

Like viktig er det å legge til rette for at alle får påfyll av kunnskap og kompetanse gjennom yrkesløpet. SV vil styrke den offentlige finansieringen og utvikle gode belønningsordninger for etter- og videreutdanning, i dialog med partene i arbeidslivet. I tillegg er vi opptatt av mulighetene for kompetanseoverføring mellom næringslivet og forskningssektoren gjennom stipendiater delfinansiert av næringslivet, utveksling av personell, trainee-ordninger og andre former for samarbeidsavtaler.

Hva mener SV om samspillet mellom teknologi, samfunn og individ i utviklingene av moderne helsetjenester?

Teknologi på helsefeltet gir oss nye muligheter til å behandle flere tilstander, og å gi bedre behandling enn vi har klart tidligere. Et eksempel er satsningen på partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus. Om vi på sikt får på plass et partikkelanlegg for kreftbehandling, vil vi kunne gi høyere stråledoser med langt mindre skadevirkning. Samtidig må samfunnet gjøre prioriteringer for å opprettholde et sterkt og rettferdig offentlig helsevesen. Vi kan ikke behandle alt, så vi må sørge for at vi gir dem som trenger mest hjelp først. Raskere og enklere kommunikasjon og tilgang til informasjon i helsevesenet er også et viktig satsningsområde for teknologien. Elektroniske pasientjournaler vil gi legene bedre tilgang på informasjon om pasienten. Samtidig må vi passe oss for de personvernmessige utfordringene, og la den enkelte pasient sikres retten til kontroll over egne opplysninger.

Audun Lysbakken kommer til årets viktigste partilederdebatt - Valget er ditt - Abelias årskonferanse 4. juni. Her finner du program og påmelding.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842