Abelia har opplevd en betydelig vekst gjennom våren. Pr. i dag har Abelia rett over 1400 medlemsbedrifter. - IKT-næringen utgjør en stor del av vår medlemsmasse, og Norge står midt oppe i en digital revolusjon, der IKT blir et stadig viktigere verktøy på alle samfunnsområder, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. På denne bakgrunnen er Tarje Bjørgum ansatt i nyopprettet stilling som fagsjef IKT og digitale næringer. Bjørgum kommer fra stilling som strategisk rådgiver i Abelia og har lang erfaring med utvikling av IKT-politikk blant annet fra Nærings- og handelsdepartementet.  Abelia og Damvad samarbeider nå om en kartlegging av IKT-sektorens betydning for økt produktivitet. Rapporten vil beskrive omfanget og veksten i bransjen  og hvordan bedriftene påvirker hverandre og bidrar til økt verdiskaping i både offentlig og privat sektor. - Bjørgum har en sentral rolle i dette arbeidet, sier Haugli.

Hvert år bruker det offentlige svimlende 400 milliarder til å kjøpe produkter og tjenester. Kanskje er det Erna Solbergs viktigste verktøy for å realisere visjonene om fornying av offentlig sektor og næringsutvikling. – Vi mener dette får for lite oppmerksomhet, sier Haugli, som etterlyser både politiske grep og et kompetanseløft på innkjøpssiden i det offentlige. Abelia har tatt og vil ta flere initiativer for mer innovative offentlige innkjøp. Advokat Tore Frellumstad får nå rollen som fagsjef offentlig anskaffelser – et tema han har jobbet med i en årrekke. Frellumstad har mer enn 10 års erfaring fra RIF, (Rådgivende ingeniørers forening), og begynte i Abelia i 2012.

Inge Jan Henjesand, tidligere direktør for næringspolitikk i Abelia, går over i jobben som rektor ved Handelshøyskolen BI. Hilde Widerøe Wibe overtar som direktør for næringspolitikk i Abelia. Wibe kommer fra jobben som kommunikasjonsdirektør og har tidligere jobbet i Telenor, IKT-Norge og Nærings- og handelsdepartementet. – Abelia skal være en utålmodig, men klok politisk vaktbikkje, sier Wibe, som lover å følge regjeringens arbeid tett og bidra til at Solbergs lovnader fra nyttårstalen – kunnskap er den nye oljen – omsettes i konkret politikk.

- I tillegg til disse interne endringene, utlyser vi nå fire ledige stillinger i Abelia, sier Haugli. Dette for best mulig å ivareta interessene og yte gode tjenester til eksisterende medlemmer og samtidig legge til rette for ytterligere medlemsvekst. Vi opplever en bransjeglidning, der stadig flere bedrifter identifiserer seg som kunnskapsbedrift og deler Abelias mål.

Vi lever nå i en verden der det meste av informasjon er mindre enn 15 år gammel. Det sies at kunnskap dobles hvert åttende år innen enkelte vitenskapsgrener. Kunnskapseksplosjonen skjer på alle områder – fra vitenskap, via produktutvikling til hverdagsutfordringer. Dette tar vi på alvor. Vi er opptatt av at de grepene som tas nå, legger grunnlaget for Norges vei mot 2064.

Stillingene som utlyses er: